Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 24 regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ponad 3,5 tysiąca członków. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. Federacja jest wydawcą kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy" i serii "Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego".

więcej

Do szczegółowych celów Federacji należą:
1. działanie na rzecz rozwoju i promocji zawodu rzeczoznawcy majątkowego
2. wypracowywanie zasad współdziałania i form integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych
3. tworzenie warunków do uzyskiwania przez rzeczoznawców majątkowych certyfikatów, zgodnie z kryteriami międzynarodowymi i krajowymi
4. ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego
5. doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych
6. podejmowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz kontroli ich przestrzegania
7. reprezentowanie stowarzyszeń wobec organów oraz instytucji...

więcej

Federacja realizuje wyżej wymienione cele w szczególności przez:
1. organizowanie międzystowarzyszeniowych form współpracy o zasięgu krajowym, w tym konferencji, zjazdów, kursów, seminariów, wystaw, szkoleń itp.
2. współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi działającymi na rzecz rynku obrotu nieruchomościami
3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń organizacji zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych
4. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie doskonalenia zawodowego
5. prezentowanie społeczeństwu, organom Państwa i innym organizacjom oraz instytucjom...

więcej

Federacja jest członkiem następujących organizacji krajowych i zagranicznych:
• Europejska Grupa Rzeczoznawców Majątkowych TEGoVA
• Międzynarodowy Komitet Standardów Wyceny IVSC
• Sieć Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości CEREAN
• Światowe Stowarzyszenie Organizacji Rzeczoznawców Majątkowych WAVO
• Stowarzyszenie Realtorów Północnej Wirginii NVAR (Northern Virginia Association of Realtors - członkostwo honorowe

więcej

Na fundusze Federacji składają się:
1) wpływy z kwot wpisowych i składek członków,
2) dotacje celowe lub wpłaty ze strony członków wspierających,
3) opłaty promocyjne uzyskiwane od firm i wydawców publikacji korzystających z godła Federacji,
4) wpływy z działalności gospodarczej,
5) wpływy z działalności statutowej, spadki, zapisy, darowizny, dochody z majątku Federacji, dotacji itp.

więcej